සුබ දිනයක්

එකසිය විස්සට දෙසිය විස්සක්
ආයු බෝ වේවා!

5/18/2009

ආයුබෝවේවානිවහල් නිදහස් රටක්
අපට උරුම කළ
ඔබ කිතු ගොස

පැතිරේ සැම තැන

ගොඩ බිම පීරා
අව් වැසි නොතකා
ගුවන සිසාර

මුහුද දෙබෑ කර

දුක්දොම්නස් මැද
කළවිකුමන් රැස
අපි වෙනුවෙන්මය

එකම රටක්
එක කොඩියක්

තුරුණුවණ් සරණයි
දෙව් රැකවරණයි
සසර පුරාවට